Song

ސްކޫލް ލަވަ

ޢުލޫމިއްޔަ ނޫރުންނެ ހިތްތައް ފުރާނީ، ޢުލޫމުގެ ފިލާވަޅުތަކުން މަގުކޮށާނީ

ސްލޫކުން ރިވެތި، ނަފްސު ފުރިހަމަ ކުރާނީ، ފުތޫޙާތު ހޯދަން ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާނީ

އިލާހިއްޔަ ދީނާ ފަޚުރުވެރި މިޤައުމަށް، ހިތާޖާނު އުފަލުންނެ ޤުރުބާންކުރާނީ

އިލާހީ މިރާއްޖޭގެ ސިލްމާ ސަލާމާ، ހަށީ ހޭހުރިއްޔާ ފިދާވާށެދާނީ

ނުލާހިކު ވެރިން، މައިންބަފައިން ބަސްއަހައިގެން، ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރަން އިސްނަގާނީ

ނުލާ ހުދު ފެހިން، ހޯރަފުށި ރަމްޒުކޮށްދޭ، އަތޮޅު މަދަރުސާ ހއ. ކުރިއަރާނީ